nieuws

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

Publicatie

6 dec 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

SDE+ regeling

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) is opnieuw opengesteld. Er komt in het voorjaar van 2018 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar.

Met het Energieakkoord 2013 is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig omdat, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, hernieuwbare energieopwekking in de meeste gevallen nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Deelnemers aan de SDE+ worden geprikkeld zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat moet innovatie en kostenreductie uitlokken.

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft Nederland zich verbonden aan ambitieuze doelen op weg naar een CO2-arme energiehuishouding. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Voor maatregelen die wel kunnen bijdragen aan CO2-reductie, maar niet onder de SDE+ vallen, wordt in de loop van 2018 in kaart gebracht op welke wijze deze het beste ondersteund kunnen worden.

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet.